Algemene Voorwaarden

Artikel 1.

Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van MeerServices Automatisering B.V. zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer NN29883 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van MeerServices Automatisering B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door MeerServices Automatisering B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2.

Aanbiedingen/overeenkomsten 2.1 Alle aanbiedingen van MeerServices Automatisering B.V. zijn vrijblijvend en MeerServices Automatisering B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door MeerServices Automatisering B.V., MeerServices Automatisering B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt MeerServices Automatisering B.V. dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Een aantal van de producten (zoals software & games, etc.) wordt aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 3.

Prijzen en betalingen 3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief behandelingkosten en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft en u op rk, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden via acceptgiro, via de bank vooraf of op rekening (Dit alleen na goed keuring van MeerServices Automatisering B.V., tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van MeerServices Automatisring B.V.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door MeerServices Automatisering B.V. bent u een bedrag van (€ 25,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien MeerServices Automatisering B.V. haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van MeerServices Automatisering B.V. om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is MeerServices Automatisering B.V. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door MeerServices Automatisering B.V.

Artikel 4.

Levering 4.1 De door MeerServices Automatisering B.V. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5.

Eigendomsvoorbehoud 5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan MeerServices Automatisering B.V. verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten 6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door MeerServices Automatisering B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 MeerServices Automatisering B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7.

Reclames en aansprakelijkheid 7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u MeerServices Automatisering B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien (10) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft MeerServices Automatisering B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen tien (10) dagen na aflevering aan MeerServices Automatisering B.V. te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Tevens behoud MeerServices Automatisering B.V. zich het recht voor om 15% behandeling en onderzoek kosten (van de oorspronkelijke aanschafwaarde) in rekening te brengen met een minimum van € 5,-.

7.4 Technische specificaties ”specs” van apparatuur welke vermeld staat op deze site kunnen afwijken. Zij zijn ten alle tijden onder voorbehoud. Wij verwijzen dan ook naar de broschure van de fabrikant welke schriftelijk bij ons kan worden aangevraagd.

7.5 Inkt & Toner patronen, software en kabels kunnen niet worden geruild of retour worden gestuurd.

Artikel 8.

Bestellingen/communicatie 8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en MeerServices Automatisering B.V., dan wel tussen MeerServices Automatisering B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en MeerServices Automatisering B.V., is MeerServices Automatisering B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van MeerServices Automatisering B.V.

Artikel 9.

Diversen 9.1 Indien u aan MeerServices Automatisering B.V. schriftelijk opgave doet van een adres, is MeerServices Automatisering B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan MeerServices Automatisering B.V. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door MeerServices Automatisering B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat MeerServices Automatisering B.V. deze Voorwaarden soepel toepast.

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met MeerServices Automatisering B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door MeerServices Automatisering B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 MeerServices Automatisering B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

logoMS